Com presentar una oferta amb Sobre Digital

El Sobre Digital és una eina de licitació electrònica, integrada amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el moment de l'obertura.

En els apartats següents trobareu materials d'ajuda i licitacions per fer proves:

Documentació i Vídeo

Qüestions tècniques

Licitacions de prova

Contactes de suport

Suport a licitacions dels departaments i ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya, institucions i òrgans estatutaris i altres ens.

Per fer consultes sobre algun aspecte relacionat amb una licitació concreta, us heu de posar en contacte amb l'òrgan de contractació que correspongui, a través de l'adreça que a aquest efecte constí als plecs o al perfil de contractant de l'entitat.

Si es tracta d'incidència o de consultes tècniques relacionades amb l'eina, us podeu posar en contacte amb el SAU TIC, mitjançant els canals següents:

  • Adreça de correu electrònic: sau.tic@pautic.gencat.cat (assumpte del correu: 'Codi 31: Sobre digital')
  • Telèfon: 900 924 009 + extensió 1

Suport a licitacions d'entitats de l'Administració local (ajuntaments, diputacions provincials, etc.) o universitats.

Poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació que fa la licitació (adreça assenyalada als plecs o al perfil de contractant de l'entitat).